Nữ Công Gia Chánh Có 27 sản phẩm.

Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Đỗ Kim Trung          Nhà xuất bản: Hồng Đức          Năm xuất bản: 2019          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:64          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 9.000đ    

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Yanny Đặng          Nhà xuất bản:Hồng Đức          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 16x21cm          Số trang:64          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 8.400đ    

Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân          Nhà xuất bản:Hồng Đức          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:64          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 7.800đ    

Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân          Nhà xuất bản:Hồng Đức          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:64          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 7.800đ    

Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân          Nhà xuất bản:Hồng Đức          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:64          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 7.800đ    

Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân          Nhà xuất bản:Hồng Đức          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:62          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 7.800đ    

Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân          Nhà xuất bản:Hồng Đức          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:64          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 7.800đ    

Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân          Nhà xuất bản:Hồng Đức          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:64          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 8.400đ    

Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân          Nhà xuất bản:Hồng Đức          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:64          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 8.400đ    

Giá bán: 33 600 ₫ Giá bìa: 42 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Mai Oanh          Nhà xuất bản:Hồng Đức          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 16x21cm          Số trang:62          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 9.000đ    

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 132 000 ₫ Giá bìa: 165 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Hồ Đắt Thiếu Anh-Nguyễn Hồ Tiếu Anh          Nhà xuất bản:Phụ Nữ          Năm xuất bản: 2019          Khổ sách: 17x22.5cm          Số trang:144          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 23.000đ  

Giá bán: 132 000 ₫ Giá bìa: 165 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Alain Nghĩa          Nhà xuất bản:Văn Hóa Văn Nghệ          Năm xuất bản: 2018          Khổ sách: 19x23cm          Số trang:118          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 32.000đ  

Giá bán: 128 000 ₫ Giá bìa: 160 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Thu Thủy          Nhà xuất bản:Phụ Nữ          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 16x24cm          Số trang:42          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 7.800đ  

Giá bán: 31 200 ₫ Giá bìa: 39 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:TS.BS. Trần Bá Thoại          Nhà xuất bản:Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2015          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:304          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 13.000đ  

Giá bán: 52 000 ₫ Giá bìa: 65 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 89 600 ₫ Giá bìa: 112 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Bùi Thị Sương-Bùi Thị Minh Thủy          Nhà xuất bản:Phụ Nữ          Năm xuất bản: 2013          Khổ sách: 19x23cm          Số trang:112          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 22.400đ  

Giá bán: 89 600 ₫ Giá bìa: 112 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 76 800 ₫ Giá bìa: 96 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Alain Nghĩa          Nhà xuất bản: Văn Hóa-Văn Nghệ TP.HCM          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 19x23cm          Số trang:78          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 19.200đ  

Giá bán: 76 800 ₫ Giá bìa: 96 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 136 000 ₫ Giá bìa: 170 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Minh Cúc          Nhà xuất bản:Phụ Nữ          Năm xuất bản: 2017          Khổ sách: 19x21cm          Số trang:170          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 34.000đ  

Giá bán: 136 000 ₫ Giá bìa: 170 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 38 400 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Thích Nữ An Nhân          Nhà xuất bản:Đà Nẵng          Năm xuất bản: 2016          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:238          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 9.600đ  

Giá bán: 38 400 ₫ Giá bìa: 48 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 800 ₫ Giá bìa: 31 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả:Tiền Dĩ Bân          Nhà xuất bản:Tổng Hợp Thành Phố          Năm xuất bản: 2005          Khổ sách: 14.5x20.5cm          Số trang:88          Bìa mềm:          Độc quyền/Liên kết:LK          Tiết kiệm: 6.200đ  

Giá bán: 24 800 ₫ Giá bìa: 31 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 57 600 ₫ Giá bìa: 72 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Vi Lê Minh          Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp TPHCM          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 15.5X23 cm          Số trang: 164          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 14.400đ

Giá bán: 57 600 ₫ Giá bìa: 72 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 49 600 ₫ Giá bìa: 62 000 ₫ Giảm: -20%

         Tên tác giả: Lưu Quân Như          Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp TPHCM          Năm xuất bản: 2012          Khổ sách: 15.5X23 cm          Số trang: 132          Bìa: mềm          Độc quyền/Liên kết: LK          Tiết kiệm: 12.400đ

Giá bán: 49 600 ₫ Giá bìa: 62 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Triệu Thị Chơi - Nguyễn Thị Phụng Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 16 x24 cm Số trang: 255 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 15.600đ

Giá bán: 62 400 ₫ Giá bìa: 78 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Đỗ Kim Trung Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2019 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 63 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 9.000đ

Giá bán: 36 000 ₫ Giá bìa: 45 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 41 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -20%

Tên tác giả: Triệu Thị Chơi Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2018 Khổ sách: 14.5x20.5 cm Số trang: 223 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: LK Tiết kiệm: 10.400đ

Giá bán: 41 600 ₫ Giá bìa: 52 000 ₫ Giảm: -20%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 21 750 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Bà Đoàn Trung Còn Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Năm xuất bản: 2016 Khổ sách: 13x19cm số trang: 144 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ Tiết kiệm: 7.250đ

Giá bán: 21 750 ₫ Giá bìa: 29 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -25%

Khổ sách: 13x19 cmTên tác giả: Trần Văn Quý Nhà Xuất Bản: Đồng NaiNăm xuất bản: 2015Số trang: 156Độc quyền/Liên kết: ĐQTiết kiệm: 8000đ

Giá bán: 24 000 ₫ Giá bìa: 32 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Xem nhanh
Giá bán: 43 500 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -25%

Tên tác giả: Hải Ân Khổ sách: 13x19 cm Nhà Xuất Bản: VHTT Năm xuất bản: 2020 Số trang: 216 Bìa: mềm Độc quyền/Liên kết: ĐQ

Giá bán: 43 500 ₫ Giá bìa: 58 000 ₫ Giảm: -25%
Giảm giá!
Hiển thị 1 - 27 của 27 sản phẩm