Kinh Bồ Tát Hư Không Tạng Bổn Nguyện Và Thưa Hỏi Phật Xem lớn hơn

Kinh Bồ Tát Hư Không Tạng Bổn Nguyện Và Thưa Hỏi Phật

9786048945039

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Linh Sơn Pháp Bảo
  • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
  • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  • Năm xuất bản: 2018
  • Số trang: 148
  • Bìa: Cứng
  • Độc quyền/Liên kết: LK

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 150 000 ₫

Trích một đoạn ngắn : Khi Đức Thế Tôn giảng nói pháp này, có vô lượng, vô biên chúng trời, người đời trong pháp hội đạt được Tam - muội, Đà - La - Ni và các nhẫn. Hoặc lại có người chứng đắc trí tuệ chân thật nơi pháp Nhẫn vô sinh. Hoặc có chúng sinh nào chấp hư không là pháp hữu vi, được đèn pháp này soi sáng rồi, liền đoạn trừ hết cội rễ hữu vi, nhanh chóng thành tựu các hạnh vô vi.

Đức Phật giảng nói kinh điển này rồi, ở trong đại chúng, các Tỳ - kheo, các chúng Trời, Rồng, Dạ - xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn - na - la, Ma - hầu - la - già, trời Phạm Thiên, Đế Thích, bốn vị Đại thiên vương Hộ thế nghe Đức Phật giảng nói kinh điển vi diệu, tất cả đều hoan hỷ phụng hành.

Sản phẩm cùng loại