Kinh Niệm Phật Viên Đốn Xem lớn hơn

Kinh Niệm Phật Viên Đốn

9786049557149

Sách mới phát hành

  • Tên tác giả: Tỳ Kheo Thích Minh Lễ
  • Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  • Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 256
  • Bìa: Cứng
  • Độc quyền/Liên kết: LK

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 100 000 ₫

Trích một đoạn ngắn:

"Văn Thù Sư Lợi Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh" vốn là mẹ của mười phương chư Phật, pháp môn huyền diệu của tất cả Bồ - tát trong thuở tu nhơn, pháp tánh sẵn có của hết thảy chúng sanh. Mười phương chư Phật thân chứng được Bát Nhã diệu tánh, nên gọi là Phật thân chứng được Bát Nhã diệu hạnh, vì thế mới gọi chúng sanh mê muội nẻo về. Tuy nhiên, dù chúng sanh mê mờ quên mất Bát Nhã diệu hạnh nhưng Chơn không Pháp tánh thường tồn, nên nói rằng ''không giảm" : chư Phật thân chứng Bát Nhã diệu tánh rốt ráo vốn không một vật, nên gọi "không tăng''. Không tăng không giảm tức là Pháp tánh bình đẳng, Pháp tánh bình đẳng chính là Bát Nhã diệu hạnh. Kinh Kim Cang có câu: "Nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia", chính chỉ cho Bát Nhã diệu hạnh. Tại sao? Là vì do không an trụ nơi pháp, cũng không trụ nơi tướng, tức gọi là an trụ Bát Nhã BA LA Mật.

Sản phẩm cùng loại