Đại Tạng Kinh Luận Tạng

9999202445270

Sách mới phát hành

Tác giả : TCVH Tuệ Quang

NXB : Hồng Đức

Bìa : Cứng

Năm Xuất Bản : 2020

Khổ sách : 16 x 24cm

Xem thêm chi tiết

Giá bán: 7 000 000 ₫

Bộ Đại Tạng Kinh - Luận Tạng tuy xuất bản năm 2017, 2018 nhưng có lẽ chưa được nhiều người biết đến. Để biết thêm thông tin chi tiết về Bộ Sách Quý này, xin đọc nội dung sau đây:

Đại Tạng Kinh - Luận Tạng bao gồm từ tập 25 đến tập 32:

Tập 25: gồm 4 quyển: 25/1 (No. 1505-1509). 25/2 . 25/3 . 25/4 (No. 1504-1518)

Tập 26: gồm 5 quyển: 26/1 (No. 1519-1522). 26/2 (No. 1523-1536) . 26/3 (1536-1541). 26/4 (No. 1541-1543) . 26/5 (No. 1543-1544)

Tập 27: gồm 5 quyển: 27/1 (No. 1545). 27/2 (No. 1545) . 27/3 (No. 1545). 27/4 (No. 1545) . 27/5 (No. 1545)

Tập 28: gồm 5 quyển: 28/1 (No. 1546). 28/2 (No. 1546). 28/3 (No. 1547-1548). 28/4 (No. 1548-1549) . 28/5 (No. 1549-1557)

Tập 29: gồm 5 quyển: 29/1 (No. 1558-1559). 29/2 (No. 1559-1562) . 29/3 (No. 1562). 27/4 (No. 1562) . 29/5 (No. 1563)

Tập 30: gồm 4 quyển: 30/1 (No. 1564-1574). 30/2 (No. 1575-1579) . 30/3 (No. 1579). 30/4 (No. 1579-1584)

Tập 31: gồm 4 quyển: 31/1 (No. 1585-1595). 31/2 (1595-1597). 31/3 . 31/4 (No. 1604-1627)

Tập 32: gồm 4 quyển: 32/1 (No. 1628-1644). 32/2 (No. 1644-1648) . 32/3 (No. 1648-1667). 32/4 (No. 1668-1692)

Vậy Trọn bộ tổng cộng có 36 cuốn.

Nội dung chi tiết:

 Tạng Luận của Đại Tạng Kinh Việt Nam: Phần Phật Giáo Bắc Truyền: Tạng Luận của Đại Tạng Kinh Việt Nam phần Phật giáo Bắc truyền, hiện tại là Việt dịch từ Tạng Luận trong ĐTK/ĐCTT, gồm 8 tập (Từ Tập 25 đến Tập 32) với 188 tên Luận, Luận Thích, Luận Tụng v.v… mang số hiệu từ 1505 đến 1692, khoảng 1390 quyển. ĐTK/ĐCTT đã dùng khái niệm Bộ để phân Tạng Luận ra làm 5 Bộ: Bộ Thích Kinh Luận, Bộ A Tỳ Đàm, Bộ Trung Quán, Bộ Du Già và Bộ Luận Tập.

Sản phẩm cùng loại